ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนแม่วินสามัคคี   ตั้งอยู่  ๑๑๓  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลแม่วิน    อำเภอแม่วาง    จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๓๖๐     โทรศัพท์   ๐-๕๓๐๒-๗๖๙๙    โทรสาร   ๐-๕๓๐๒-๗๖๙๙    
websit : http://www.maewinsamakkee.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๔    
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล๑ ( ๕ ขวบ)   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม   ๕๕๗  คน
มีเขตพื้นที่บริการ  จำนวน ๔ หมู่บ้าน ในเขตตำบลแม่วิน ได้แก่  บ้านห้วยโป่ง   (หมู่ที่ ๑๑), บ้านแม่มูต (หมู่ที่ ๖ ), บ้านแม่สะป๊อก (หมู่ที่ ๕)  และบ้านขุนป๋วย (หมู่ที่ ๓)   
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนแม่วินสามัคคี  คำขวัญของโรงเรียน  คือ “ การศึกษาดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม นำชาติเจริญ”  มีเนื้อที่ทั้งหมด   ๗  ไร่   ๓  งาน   ๖   ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม  พ.ศ   ๒๔๗๗  โดยนายจันทร์    สิทธิประณีต   ศึกษาธิการอำเภอสันป่าตอง  เป็นประธานในพิธีเปิด นายหน่อ    ศรีวงศ์   เป็นครูใหญ่ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบำรุงราษฎร์สงเคราะห์  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ขณะนั้นขุนวิน  บำรุงการ (นายอิน กันทาวิน) กำนันตำบลแม่วินและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยราษฎร
ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  ขนาด  ๔ x ๖ เมตร  หลังคามุงด้วยใบตอง   จึงได้ย้ายจากที่เรียนเดิม 
จากศาลาวัดวังผาปูน มาเรียนที่อาคารเรียนหลังนี้
๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ อาคารเรียนชำรุด นายสม  อุดมไตรศรัท ครูใหญ่ ได้ขอแรงงานจากราษฎร์ร่วมกันสร้างอาคารเรียน ขนาด ๗ x ๒๒.๕  เมตร แต่ไม่แล้วเสร็จ  ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้เงินงบประมาณจำนวน ๙,๗๗๕  บาท  เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนรับโอนโรงเรียนบ้านขุนป๋วย  จากกรมประชาสงเคราะห์ ตามหนังสือ 
ที่  ศธ. ๑๔๒๐/๗๒๗๒   ลงวันที่   ๑๒  กันยายน  ๒๕๒๙    มาเป็นโรงเรียนแม่วินสามัคคี   สาขาขุนป๋วยปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ปีการศึกษา  ๒๕๓๐ ได้มีการยุบรวมโรงเรียนบำรุงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนวัดมุตติการวมเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ” มีเขตพื้นที่บริการ๔หมู่บ้านคือบ้านห้วยโป่ง  
หมู่ที่  ๑๑  บ้านแม่มูต  หมู่ที่ ๖  บ้านแม่สะป๊อก  หมู่ที่ ๕  และบ้านขุนป๋วย  หมู่ที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ     
ปีการศึกษา ๒๕๔๒  ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยผ่าน
ผู้ประสานงาน  คือ คุณชาญณรงค์  เมฆินทรางกูล  ซึ่งบริษัท NTT/DOCOMO  
ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบคล้าย สปช. ๑๐๒  จำนวน ๑ หลัง  สร้างอาคารหอพักนักเรียน 
 แบบ  ๒  ชั้น ขนาด  ๘  ห้องนอน   จำนวน   ๒   หลัง   สร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม   จำนวน  ๒   จุด  ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า   พร้อมอุปกรณ์การเชื่อม   ๕  ชุด และจักรเย็บผ้า จำนวน  ๑๒  หลัง  บริจาคให้แก่โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๓๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)    และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑  หลัง ขนาด  ๖  ห้องเรียน
ปีการศึกษา  ๒๕๔๓   ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  จาก โรงเรียนแม่วินสามัคคี
 สาขาบ้านขุนป๋วยมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี เนื่องจากขาดอัตรากำลังครู และเข้าร่วมโครงการรวมศูนย์โรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๔๕  มูลนิธิ  NETWORK   HARMONY  ประเทศญี่ปุ่น ได้บริจาคเงินก่อสร้างหอพักนักเรียนแบบ  ๒  ชั้น  ขนาด   ๘  ห้องนอน    อีก   ๑  หลัง  โดยการประสานงาน จากคุณชาญณรงค์     
 เมฆินทรางกูล   เป็นจำนวนเงิน   ๒๕๘,๐๐๐   บาท
ปีการศึกษา   ๒๕๔๗  มูลนิธิ  NETWORK HARMONY  ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสานงานกับองค์กรเอกชนญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอพักนักเรียนจำนวน ๑  หลัง แบบ ๒  ชั้นขนาด ๔  ห้องนอน เป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐  บาท
              ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่ผ่องศรี    อุณจักร  บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙    จำนวน ๑ หลัง  โดยสมทบกับเงินที่โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าและงานขันโตก   จำนวนเงิน  ๘๒,๔๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๘๒,๔๕๐ บาท  แล้วเสร็จเพียงชั้นบน  โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่า  จึงได้ร่วมกันจัดงานทำบุญเปิดป้ายอาคารและทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนแม่วินสามัคคี  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๐  ได้เงินจำนวน  ๒๘๒,๖๘๐  บาท    และทำการก่อสร้างชั้นล่าง เพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ 
ใช้ชื่อว่า “ อาคารอุณจักร ”   
              ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาล
   ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างห้องน้ำ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๒,๐๐๐ บาท สร้างส้วม สพฐ 4
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๔    ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จากสโมสร
โรตารีลานนาเชียงใหม่   ผู้ปกครองและคณะครู  จำนวน และ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีมติให้โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ขยายชั้นเรียน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔  ประกาศให้โรงเรียนวัดวังผาปูนมาเรียนรวมกับโรงเรียนแม่วินสามัคคี ในวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มูลนิธิซี.ซี.เอฟ  แห่งประเทศไทย   ให้งบประมาณจำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท     คณะครู/ผู้ปกครองสมทบวัสดุในการก่อสร้างอีก  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างหอพักนักเรียน ขนาด กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร จำนวน ๓ ห้อง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖   ท่านหลวงปู่พุทธอิสระ  พระอาจารย์นาวี  ปิยทัสสี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง คณะครู  ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  คล้าย แบบ สปช.๑๐๕/๒๖  จำนวน ๔ ห้องเรียน   เป็นเงินประมาณ   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทำพิธีมอบในวันที่  28  มิถุนายน 2557
ปีการศึกษา ๒๕๕๖   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้าง ห้องประชุม ขนาด ยาว ๑๕ เมตรา กว้าง ๖  เมตร (งบแปรญัตติ ของส.ส.สุรพล  เกียรติไชยากร) และคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและติดตั้งม่านปรับแสง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง คณะครู ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาว ๑๐๐ เมตร  กว้าง  ๔.๒๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง คณะครู ได้ร่วมสนับสนุนและหางบประมาณ จำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท   ก่อสร้างโรงอาหาร  ยาว ๒๑ เมตร  กว้าง  ๘.๐๐ เมตร  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  บริษัท เนสเล่ย์  ประเทศไทย โดยการประสานงานของนางเกษริน   ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้สร้างห้องส้วม จำนวน ๗ ที่นั่ง งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  อาคาร  ๒ ชั้น  จำนวน ๔ ห้องเรียน  งบประมาณ ๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน  แบบกรมอาชีวศึกษา  จำนวน ๔  ห้องนอน      งบประมาณ   ๑,๒๒๘,๐๐๐  บาท
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช ๒๐๓/๒๖     งบประมาณ   ๕๖๕,๐๐๐ บาท

เอกสาร UserFiles/files/story.doc/

^