ทำเนียบบุคลากร

 
ชื่อ : นายนิเวศน์ เต๋จา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารโรงเรียนแม่วินสามัคคี
อีเมล์ : niwet@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090-328-7109
ชื่อ : นายปรีชา ไชยวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารโรงเรียนแม่วินสามัคคี
อีเมล์ : precha@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายฉลอง มูลยศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : clmy9719@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-960-7769
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีกีรติพงศ์ ศิริรัตนประภากร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ สุขศึกษาพลศึกษา
อีเมล์ : woodycimler@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-617-2917
ชื่อ : นายสุวิทย์ ป้องญาติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
อีเมล์ : suwit-pongyat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-739-8049
ชื่อ : นายสุทิน จันทร์เทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อีเมล์ : sutinjanthed@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 093-138-9923
ชื่อ : นายทนงศักดิ์ สิงห์จู
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ : tanongsang.singju@cmi4.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 093-135-9497
ชื่อ : นายศุภสิทธิ์ ทาทอง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : suphasit3534@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 091-853-9537
ชื่อ : นายนิรวิทย์ เย็นจิต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : nirawit@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 095-447-000
ชื่อ : นายเอกพล ถาอินทร์จักร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : akkapon@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายสัมพันธ์ คีรีไพรภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
อีเมล์ : hai200518@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-747-5137
ชื่อ : นายศักดิ์สิทธิ์ เพลินพัฒนา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ สุขศึกษาพลศึกษา
อีเมล์ : Saksit301134@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 063-909-6939
ชื่อ : นางสุธน  เขียวแสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : suthon@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-835-8215
ชื่อ : นายอุทัย จิตไพรมั่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : tersky@cmi4.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 064-689-0245
ชื่อ : นายพัทธดนย์ บุตรไชย
ตำแหน่ง : ครู Tech for thailand
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : phathadon@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายพัฒการณ์ ชัยวงศ์
ตำแหน่ง : ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :patthakan@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางวราภรณ์ ยศชัยศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากรและงบประมาณ
อีเมล์ : nuypu19@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-803-3219
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางนภัสวรรณ สมสุนันท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : na.padsawansom@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-187-8729
ชื่อ : นางกรรณิการ์ หน้อยดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
อีเมล์ : krupim-kannika@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-955-5469
ชื่อ : นางสาวอัมพวรรณ์ ใจสวน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ ภาษาไทย
อีเมล์ : ampawan2529@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-556-8787
ชื่อ : นางสาวนภัทร เรือนรักเรา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : iioil.napat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-043-7126
ชื่อ : นางสาวแคทรียา จุลเดช
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : leeyajuladej@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 091-852-3412
ชื่อ : นางสาวเดือนเพ็ญ คำหล้า
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูระดับชั้นอนุบาล
อีเมล์ : deounpen@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-671-7957
ชื่อ : นางสาวศิรินทร์ทิพย์ หิรัญวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : sirintip.hirunwong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-321-1151
ชื่อ : นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ ศิลปะ
อีเมล์ : piiploytualekvsployzouy@gmail.
เบอร์โทรศัพท์ : 095-416-0825
ชื่อ : นางสาวปิยรัตน์ จันทร์ใจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
อีเมล์ : piyarat.janjai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-242-6154
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานญาดา ติ๊บแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาาสตร์
อีเมล์ : panyada@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-021-9221
ชื่อ : นางสาวอัญชลี อ่องนา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ : anchalee@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวลัดดาวรรณ กันทะยศ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :laddawan@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวปรีญานุช ติ๊บมณี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.4 , ภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :preyanoot@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจุไรมาศ ฉัตรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :juraimas@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอรทัย ไชยโย
ตำแหน่ง : ครู 
หน้าที่หลัก : อนุบาล 2
อีเมล์ :orathai@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวสุพรรษา ติ๊บมูล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : supansatipmoon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-856-7672
ชื่อ :  นางสุนิสา พงษ์ปรีชา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ภาษาไทย
อีเมล์ :sunisa@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :maneerat@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาววรรณกร ศรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.2 ,คณิตศาสตร์
อีเมล์ :wannakorn@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวอโนชา  พลายอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6 ,วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :anocha@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวประกายดาว ทุ่งสุริยา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :prakaidoa@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพีรยา ทินนา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :peeraya@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวศรชนก สง่าศรี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :sonchanok@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวขวัญลักษณ์ ลุงแสง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.5 ,ภาษาจีน
อีเมล์ :kwanlak@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวสุพิศ แสนยอด
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :supit@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :    
ชื่อ : นายวิจารณ์ แอคำ  (ลุงตาล)
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
อีเมล์ :wichan@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-694-9812
ชื่อ : นายสว่าง เมืองอินทร์  (ลุงตุ๋ย)
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
อีเมล์ :sawang@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063-909-8512   
ชื่อ :นางสุดา หนุ่มศรี  (แม่กุ้ม)
ตำแหน่ง : แม่ครัว
หน้าที่หลัก :แม่ครัว
อีเมล์ :suda@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวเสาร์คำ ละสู่บือ  (แม่วิ)
ตำแหน่ง : แม่ครัว
หน้าที่หลัก :แม่ครัว
อีเมล์ :soakam@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพนารัตน์ บุญทา (แม่แมว)
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
อีเมล์ :panarat@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :    
ชื่อ : นายวุฒิพงษ์  ปานะที  (อ้ายแอ๊ด)
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
อีเมล์ :woottipong@maewinsamakkee.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
dddd
^