กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

2. กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
^