ITA.2566

ITA.2566
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

         คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/ สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”
          กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
         การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566


ตัวชี้วัดที่ 9 :: การเปิดเผยข้อมูล
  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      
***ข้อมูลพื้นฐาน
           
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
           
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
           
O3 : อำนาจหน้าที่
           
O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
           
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
           
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  
     
***การประชาสัมพันธ์
           
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
     ***การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
           
O8 : Q&A
           
O9 : Social Network
           
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   
  9.2 การบริหารงาน
     
***การดำเนินงาน
           
O11 : แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                    รอบ 6 เดือน

           
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      ***การปฏิบัติงาน
           O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      ***การให้บริการ
           
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           O18 : E-Service                      

  9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
     
***การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
           O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
           O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  9.4 การจัดซื้อจัดจ้าง
     
***การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
           O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
           O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   

  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
     
***การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตริตและประพฤติมิชอบ                
           O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
           O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
     ***การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
           O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 :: การป้องกันการทุจริต
  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    *** นโยบาย No Gift Policy
           O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
           O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
           O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     
*** การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    
 *** แผนป้องกันการทุจริต
           O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
           O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
           O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     ***มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
           O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
           O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม    
           O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      
***มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
           O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           O43 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                

^